I mange år har vi gået med tanker om, at der er behov for et hjemligt hjem for mennesker med en kroniske livstruende sygdom, som er kommet i sen-terminale fase og har behov for palliativ pleje, hvor pleje og omsorg ikke mere er muligt i eget hjem. I 2017 besluttede vi, at de tanker, som er lagt i vores hjerter, skal blive til virkelighed. Vi er nu en bestyrelse, som består af 7 engagerede mennesker, alle med forskellig baggrund og kompetencer.

 

Projektet er inspireret af Hollandsk koncept.

Vores udgangspunkt, da vi startede vores projekt, var at vi ønskede os et sted for patienter med ikke kræftrelaterede diagnoser, der er kommet i den terminale fase. Vi kendte det fra Holland, hvor der er mange mindre Hospicer, som kører med frivilligt arbejde, hvor hjemmeplejen kommer forbi for at varetage de forskellige sygeplejeydelser. Vi synes, at alle skal have mulighed for at kom på et Hospice, ikke alene dem, som har behov for højt specialiseret pleje, men alle terminale uanset diagnose. Men vi også klar over, at det er to vidt forskellige sundhedssystemer i Holland og i Danmark, og at de er meget forskelligt opbygget i forhold til økonomi. 

Det er derfor ikke nemt, at kommer med nye tanker og ideer, som ikke passer ind i de nuværende rammer i Kommuner eller Regioner. Derfor arbejdede vi videre med vores tanker,  stadig med stort  fokus på, at vi ønsker at give god pleje og omsorg til medicinske terminale patienter. 

Der arbejdes ud fra tanker omkring, hvordan kan vi være med til at give trygge rammer, fokus på hvordan vi kan være med til, at denne målgruppe har færre genindlæggelser og hvordan kan vi være en nøgleperson for disse patienter,  i alle de forskellige kontakter de har til aktører  i sundhedsvæsenet. 

Rigsrevisionsrapporten har klart  udtrykt, at der er ulighed mellem terminale patienter i forhold til kræftrelaterede sygdomme og ikke kræftrelaterede sygdomme. Derfor ønsker vi, at vi kan være et hus, som specialisere sig i den terminale pleje af patienter med medicinske terminale behov. Vi ønsker, at vi har fokus på, hvilke behov har den enkelte patient og deres pårørende. Der er behov for forskellige faggruppe, på forskellige niveauer og vi ønsker et godt samarbejde med frivillige og med lokalområdet. Vi ved de bakker op om vores projekt. 

Vi ønsker, at tilbyde et hjem med varme og hjemlige omgivelser, hvor der gives personlig omsorg til den enkelte patient, og omsorg til deres pårørende. Der er personale døgnet rundt i huset. Frivillige er  vigtige samarbejdspartnere for hjemmet og sammen med de pårørende vil vi sørge for, at den enkelte patient føler sig hjemme. Alle ønsker, at kunne blive boende hjemme, men når situationen ændrer sig, og det ikke længere er muligt,  at være i eget hjem, er det vigtigt, at finde et sted, hvor man føler sig hjemme. Det er hvad Hospicehjemmet Ebenhaezer ønsker at tilbyde, at vores patienter føler anerkendelse, at de stadig har selvbestemmelse over eget liv og hvad der er vigtigt for dem at holde fast i. Personalet har fokus på hvad patienterne selv kan, og det er vigtigt at holde fast i disse funktioner og hvor der er behov for hjælp eller støtte finder vi sammen løsninger. Løsninger kan også være med hjælp fra velfærdsteknologi, så man dermed har mulighed for at holde fast i sin selvstændighed og livskvalitet.